VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU PENZIÓN MERIDIANA S.R.O.

 1. PREDMET

1.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností medzi Penzión Meridiana s.r.o., so sídlom: Zámok a okolie 1774/ 3B, IČO: 52 030 717, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 37277/R (ďalej len ako „Spoločnosť PM“) a druhou Zmluvnou stranou, ktorou je:

 1. a) Podnikateľ v zmysle právneho poriadku štátu, v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť.
 2. b) Spotrebiteľ.
 3. DEFINÍCIA POJMOV

2.1. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí Služieb, Podmienky ochrany súkromia a osobných údajov, Reklamačný poriadok, čiastkové objednávky služieb, Návštevný poriadok a iné zmluvné dokumenty označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Zmluvnými stranami.

2.2. Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služieb zo strany Spoločnosti PM.

2.3. Podnikateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá uzaviera alebo plní Zmluvu v súvislosti s výkonom jej podnikania alebo aktivít súvisiacich s podnikaním.

2.4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.5. Zmluvnou stranou sa rozumie Spoločnosť PM, Spotrebiteľ a Podnikateľ.

2.6. Druhou Zmluvnou stranou sa rozumie Podnikateľ alebo Spotrebiteľ.

2.7. Službou sa rozumie najmä poskytnutie ubytovania, stravy, prenájom hotelových priestorov – konferenčné miestnosti, prenájom športovísk a iných priestorov, vstup na športoviská, do zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, vypožičanie veci, čistenie odevov a iné doplnkové služby a organizácia športových a iných podujatí s možnosťou účasti Zmluvnej strany na podujatí (ďalej len „Služby“).

2.8. Izbou sa rozumie hotelová organizačná jednotka určená na dočasné poskytovanie ubytovacích služieb.

2.9. Podujatím sa rozumie najmä kultúrna, spoločenská alebo športová udalosť, ktorej priebeh je systematicky organizovaný.

2.10. Rezortom sa rozumejú priestory a priestranstvá Spoločnosti PM.

 1. ROZSAH PLATNOSTI

3.1. Tieto VOP sa vzťahujú na Služby poskytované Spoločnosťou PM v rámci Rezortu, umiestneného na ulici Prievidská cesta 59, Bojnice, vo vzťahu ku všetkým Zmluvným stranám.

3.2. Tieto VOP sa nevzťahujú na:

 1. kozmetické služby, predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí,
 2. na zákaznícke programy/vernostné programy/vouchre/darčekové karty Spoločnosti PM.

3.3. Spoločnosť PM ako prevádzkovateľ Rezortu je oprávnená jednostranne zmeniť VOP; pričom aktuálne znenie VOP uverejní Spoločnosť PM na internetovej stránke www.meridianabojnice.sk najmenej 30 dní pred dňom ich účinnosti, čo sa považuje za oznámenie o novom znení VOP vo vzťahu k Zmluvnej strane. Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má druhá Zmluvná strana právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu 2 Zmluvy, považuje sa toto konanie Zmluvnej strany za súhlas s novým znením VOP. Nárok na storno poplatky (zmluvnú pokutu) v zmysle článku 6. VOP a povinnosť Klienta ich zaplatiť tým nie je dotknutý.

3.4. Práva a povinnosti Spotrebiteľov, vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, postupom v zmysle bodu 3.4 nie sú dotknuté.

3.5. Súčasťou Zmluvy je aj:

 1. Návštevný poriadok,
 2. jednotlivé prevádzkové poriadky prevádzok Spoločnosti XBS,
 3. Ubytovací poriadok,
 4. Reklamačný poriadok,
 5. príslušná Politika ochrany súkromia a ochrany osobných údajov,
 6. formulár na odstúpenie od Zmluvy,

3.6. V prípade rozporov medzi znením VOP a dokumentami v predchádzajúcej vete majú prednosť ustanovenia Návštevných poriadkov a prevádzkových poriadkov prevádzok Spoločnosti PM.

 1. ZMLUVA

4.1. Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti oboch Zmluvných strán vo vzťahu k plneniu, ktoré je predmetom Zmluvy, ako aj iné relevantné skutočnosti ustanovené Zmluvou.

4.2. V priebehu Vašej Objednávky si stanovujete rozsah a druh Služieb, ktoré Vám má Spoločnosť PM poskytnúť. Tento rozsah je definovaný v rámci ponuky Služieb Spoločnosti PM a špecifikovaný Vašou Objednávkou.

4.3. K záväznej Objednávke a k Zmluve pristupujete najmä tým, že udelíte súhlas s týmito VOP, Politikou ochrany súkromia a ochrany osobných údajov a ostatnou zmluvnou dokumentáciou. Ak na vykonanie Objednávky použijete elektronický objednávkový formulár, je potrebné, aby ste uviedli všetky informácie a údaje vyžadované týmto formulárom; tieto údaje budú použité tiež na účely fakturácie. Objednávku máte právo zrušiť až do okamihu, kým nedostanete potvrdzujúci e-mail o pristúpení Spoločnosti PM k Vašej Objednávke; týmto e-mailom dochádza k záväznému uzavretiu Zmluvy.

4.4. K uzavretiu Zmluvy môže dôjsť aj prostredníctvom Objednávky vykonanej ústne priamo v priestoroch Spoločnosti PM, prostredníctvom telefonátu alebo e-mailovou komunikáciou, v rámci ktorej budete vyzvaný na uvedenie informácií potrebných pre vyhotovenie Objednávky a následné uzavretie Zmluvy. Prijatím Vašej Objednávky alebo zmien v zmysle predchádzajúcej vety zo strany Spoločnosti PM, dochádza k uzavretiu Zmluvy, pričom tým pristupujete k týmto VOP a ostatným zmluvným dokumentom. Za uzavretie Zmluvy alebo zmenu pôvodne uzavretej Zmluvy sa považuje aj ustanovenie podmienok ubytovania a spôsobu poskytnutia služieb odlišných od pôvodne uzavretej Zmluvy, ktoré predstavujú navýšenie objemu Služieb, ktoré Druhá Zmluvná strana uskutoční v rámci písomného formuláru určeného na rozdelenie ubytovacích kapacít medzi jednotlivé osoby, ktoré majú byť ubytované – tzv. rooming list, pričom Druhá Zmluvná strana je viazaná ustanoveniami zmluvných dokumentov a výškou cien platnou v čase doručenia týchto zmien Spoločnosti PM. Ak je predmetom Zmluvy poskytnutie ubytovania pre skupinu osôb, Druhá Zmluvná strana je povinná doručiť rozdelenie ubytovacích kapacít medzi jednotlivé osoby, ktoré majú byť ubytované v rámci písomného formuláru rooming list, najneskôr 14 dní pred termínom poskytnutia ubytovacích služieb, ak nie je dohodnuté inak.

4.5. Pred okamihom pristúpenia k Vašej Objednávke Spoločnosť PM preverí kapacity a skutočnosť, či Vami vybraté Služby môžu byť poskytnuté.

4.6. Cenu účtovanú za Služby vybraté Druhou Zmluvnou stranou je táto povinná uhradiť za celú dobu, počas ktorej má k poskytovaniu Služieb dôjsť, bez možnosti zrušenia Zmluvy pred ukončením takto stanovenej doby a bez možnosti vrátenia úhrady, a to aj za časové obdobie, kedy Služby neboli využívané. To neplatí, ak sa so Spoločnosťou PM Druhá Zmluvná strana dohodne inak alebo ak sa uplatnia ustanovenia Čl. 12 týchto VOP.

4.7. Služby má Druhá Zmluvná strana právo využívať výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito VOP, Zmluvou a inými zmluvnými dokumentmi. Ak tento spôsob nie je určený, Služby má Druhá Zmluvná strana právo využívať výhradne spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý. Na účely poskytovania Služieb má povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v primeranom rozsahu aj osoba, v prospech ktorej sa Služby poskytujú.

4.8. Ak je predmetom Služby spotreba tovarov (napríklad v rámci tzv. mini baru), k uzavretiu čiastkovej Zmluvy dochádza v podobe spotrebovania týchto tovarov. Výška Ceny sa spravuje cenou uvedenou v cenníku, ktorá je aktuálna v čase spotrebovania tovarov; Druhá Zmluvná strana je povinná poskytnúť identifikačné údaje platobnej karty na účely garancie úhrad za spotrebované tovary.

4.9. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu a spôsob poskytovania Služieb, ktoré sú predmetom už uzavretej Zmluvy, sú považované za nový návrh na uzavretie Zmluvy a budú vykonané len s privolením Spoločnosti PM.

 1. CENY A DEPOZIT

5.1. Cena predstavuje sumu vyjadrenú v peniazoch v mene Euro, ktorá je účtovaná za rozsah Služieb vybratých v rámci Objednávky Druhej Zmluvnej strany. S výškou ceny sa má Druhá Zmluvná strana možnosť oboznámiť prostredníctvom aktuálneho cenníka Služieb alebo prostredníctvom informácie o cenách uvedenej priamo pri jednotlivých Službách na webovej stránke www.meridianabojnice.sk

5.2. Cenu účtovanú za Služby, vybrané Druhou Zmluvnou stranou je potrebné uhradiť v podobe bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Spoločnosti PM alebo prostredníctvom platby v hotovosti, ak je tento spôsob platby za Služby možný. Prostriedkom na vykonanie úhrady je úhrada prostredníctvom platobnej karty alebo úhrada prostredníctvom platobnej brány poskytovateľa elektronických finančných prevodov.

5.3. Osobitne upozorňujeme na skutočnosť, že povinnosť uhradiť cenu Služieb vzniká okamihom uzavretia Zmluvy alebo zmenou Zmluvy; prípadný záujem Druhej Zmluvnej strany o zrušenie Zmluvy v priebehu jej trvania alebo akékoľvek iné prejavy vôle Druhej Zmluvnej strany, vedúce k snahe jednostranne ukončiť Zmluvu, nemajú vplyv na povinnosť uhradiť cenu Služieb, ktoré boli vybrané v Objednávke, resp. ktoré sú predmetom už uzavretej Zmluvy; to platí aj v prípade čiastkových záväzných Objednávok Druhej Zmluvnej strany, ktoré táto doručila alebo inak oznámila Spoločnosti PM; to neplatí, ak ide o Refundable Službu.

5.4. Všetky ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).

5.5. V prípade, ak je k Službám potrebné pripočítať inú daň (napr. daň za ubytovanie, zrážkovú daň) bude k cene za Služby pripočítaná takáto daň v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike v deň zdaniteľného plnenia.

5.6. Spoločnosť PM je oprávnená požadovať od Druhej Zmluvnej strany:

 1. a) zálohovú platbu alebo splátku ceny za Služby, a to bezhotovostne v prospech určeného účtu Spoločnosti PM alebo v hotovosti (v rozsahu, v akom to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky), alebo
 2. b) depozit vo forme garancie kreditnou kartou (pred – autorizácia) alebo iným obdobným spôsobom,

a to:

– až do výšky 100% ceny za Služby alebo

– až do výšky 100% ceny za Služby pre prípady splnenia nároku Spoločnosti PM na náhradu škody spôsobenej Druhou Zmluvnou stranou alebo osobami, v prospech ktorých Druhá Zmluvná strana Zmluvu uzavrela.

5.7. Na splatnosť depozitu alebo zálohových platieb a splátok sa použijú primerane ustanovenia bodu 5.6 týchto VOP.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A GARANCIA SLUŽIEB

6.1. Cena za Služby je splatná:

 1. a) okamžite po predložení vyúčtovania objednaných a využitých Služieb bez akýchkoľvek zrážok/zliav, pokiaľ nebolo vyslovene dohodnuté inak alebo VOP neupravujú inak, alebo
 2. b) podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.

6.2. V prípade, že cena za Služby:

 1. a) bola Druhou Zmluvnou stranou zaplatená v dohodnutej lehote alebo bola Druhou Zmluvnou stranou zložená do depozitu Spoločnosti PM v súlade s bodom 5.6, Spoločnosť PM garantuje poskytnutie Služieb Druhej Zmluvnej strane,
 2. b) nebola Druhou Zmluvnou stranou zaplatená v dohodnutej lehote alebo nebola uložená do depozitu Spoločnosti PM v súlade s bodom 5.6:

(i) Spoločnosť PM negarantuje poskytnutie Služieb Druhej Zmluvnej strane, a/alebo

(ii) je Spoločnosť PM oprávnená odstúpiť od Zmluvy; tým nie je dotknutý nárok Spoločnosti PM na úroky z omeškania a na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Druhej Zmluvnej strany na zaplatenie ceny Služieb.

6.3. Povinnosť zaplatiť cenu za Služby alebo úhrady v zmysle bodu 5.6 sa považuje za splnenú dňom pripísania dohodnutej sumy v prospech účtu Spoločnosti PM alebo jej úhradou v hotovosti do pokladne Spoločnosti PM.

6.4. V prípade omeškania Druhej Zmluvnej strany so zaplatením dohodnutej ceny za Služby, je Spoločnosť PM oprávnená účtovať úroky z omeškania, a to vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok Spoločnosti PM na náhradu škody a/alebo odstúpenie od Zmluvy.

6.5. Spoločnosť PM je oprávnená jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Druhej Zmluvnej strane vo vzťahu k akejkoľvek pohľadávke Druhej Zmluvnej strany voči Spoločnosti PM. Za týmto účelom je Spoločnosť PM oprávnená vykonať odpočítanie finančných prostriedkov z karty Druhej Zmluvnej strany a/alebo z peňažných prostriedkov Druhej Zmluvnej strany, pripísaných v prospech účtu Spoločnosti PM, alebo z peňažných prostriedkov uložených v depozite prevádzky Penziónu Meridiana Bojnice.

6.6. Jednostranné započítanie pohľadávky Druhej Zmluvnej strany voči Spoločnosti PM nie je možné, s výnimkou prípadu, ak o započítateľnej pohľadávke Druhej Zmluvnej strany voči Spoločnosti PM bolo právoplatne rozhodnuté súdom.

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA O SLUŽBÁCH UBYTOVACIE SLUŽBY

7.1. Druhá Zmluvná strana nemá nárok požadovať dostupnosť konkrétnej kategórie izby (ďalej len ako „izba“); to neplatí

 1. a) pokiaľ Spoločnosti PM písomne potvrdí, že táto izba bude k dispozícii, alebo
 2. b) sa poskytnutie Služieb stalo garantovaným podľa bodu 6.2 VOP.

7.2. Ustanovenie bodu 7.1 neplatí, ak ide o pobyt na viac dní a Druhá Zmluvná strana alebo osoba, v prospech ktorej sa Služby majú poskytnúť, nedostaví ani v čase do 10:00 hod. nasledujúceho dňa od dňa príchodu, bez toho, aby neskorý príchod vopred konzultovala so Spoločnosťou PM a predložila dôveryhodné ospravedlnenie svojho neskoršieho príchodu.

CHECK – IN

7.3. Rezervované izby sú k dispozícii od 15:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Druhá Zmluvná strana nemá nárok na skoršie odovzdanie izby (Early-check in). Early-check in podlieha schváleniu zo strany prevádzky Penziónu Spoločnosti PM, pričom je spravidla závislý od dostupných kapacít a jeho účtovanie sa riadi platným cenníkom.

CHECK – OUT

7.4. V deň dohodnutého odchodu, je Druhá Zmluvná strana alebo osoba, v prospech ktorej sa Služby poskytujú, povinná uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za nový návrh na uzavretie Zmluvy o ubytovaní. V tejto súvislosti môže Spoločnosť PM účtovať úhradu dodatočnej ceny vo výške stanovenej v platnom cenníku Služieb. Uvedené sa nedotýka iných foriem kompenzácií Spoločnosťou PM, najmä vo forme nároku na náhradu škody, napríklad v podobe úhrady rozdielu ceny za ubytovacie Služby aktuálne v čase porušenia povinnosti vyplývajúcich z tohto bodu.

7.5. Pobyt v ubytovacom zariadení Spoločnosti PM upravujú aj prevádzkové poriadky ubytovacieho zariadenia a reklamačné poriadky ubytovacieho zariadenia Spoločnosti PM, ktoré je Druhá Zmluvná strana povinná dodržiavať.

7.6. Druhá Zmluvná strana (Ubytovaná osoba) je povinná pri prevzatí izby si túto riadne prezrieť a prípadné nedostatky, vady alebo výhrady ihneď hlásiť povereným zamestnancom Spoločnosti PM. Rovnako je ubytovaná osoba povinná postupovať v prípade, že zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.

7.7. Druhá Zmluvná strana zodpovedá za škodu na majetku Spoločnosti PM, spôsobenú ubytovanou osobou v plnom rozsahu.

7.8. Druhá Zmluvná strana nie je oprávnená ďalej prenajímať pridelenú izbu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM.

PRENÁJOM PRIESTOROV – konferenčné priestory a iné priestory, prenájom športovísk

7.9. Druhá Zmluvná strana nie je oprávnená ďalej prenechať priestory Rezortu, ktoré má v nájme, a/alebo ich dať do výpožičky tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM.

7.10. Druhá Zmluvná strana nie je oprávnená uskutočňovať stavebné interiérové úpravy a iné úpravy v priestoroch Rezortu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM.

7.11. Druhá Zmluvná strana nie je oprávnená na umiestnenie akýchkoľvek predmetov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM.

PODUJATIE

7.12. V prípade, ak organizátorom Podujatia nie je Spoločnosť PM, organizátor Podujatia zodpovedá za všetky škody na budovách a priestoroch v rámci Rezortu a jeho vybavení a všetky škody voči Spoločnosti PM, ktoré boli spôsobené organizátorom, účastníkmi Podujatia, návštevníkmi Podujatia, zamestnancami organizátora alebo inej tretej strany zúčastňujúcej sa na priebehu a organizácii Podujatia. Spoločnosť PM môže vopred požadovať vhodné zabezpečenie (napr. poistenie, depozit, garanciu atď.) od organizátora Podujatia na účely zabezpečenia nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu.

7.13. Organizátor Podujatia zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri organizácii Podujatia, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov miestnej samosprávy, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a dodávateľov nachádzajúcich sa v Rezorte počas Podujatia, vrátane účastníkov Podujatia.

7.14. Organizátor Podujatia sa zaväzuje dodržiavať pokyny Spoločnosti PM, resp. Spoločnosťou PM určených osôb na zabezpečenie ochrany majetku Spoločnosti PM a zabezpečí dodržiavanie týchto pokynov zo strany účastníkov Podujatia.

7.15. Organizátor Podujatia je povinný poučiť ním poverené osoby vykonávajúce činnosť v prospech organizátora a dodávateľov, ktorí sa zdržujú s vedomím organizátora Podujatia v Rezorte s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo Zmluvy a týchto VOP.

7.16. Organizátor Podujatia prehlasuje, že disponuje potrebnou technológiou, finančnými prostriedkami ako aj dostatočným počtom svojich zamestnancov a iných poverených osôb a dodávateľov na riadne a včasné usporiadanie Podujatia, že je riadne oboznámený s podmienkami, v ktorých sa bude Podujatie realizovať, riadne preskúmal a oboznámil sa s možnosťami a charakteristikami Rezortu, získal a riadne preveril všetky potrebné informácie v súvislosti s Rezortom a najmä sa presvedčil o stave a povahe Rezortu a okolia, kde sa bude Podujatie organizovať, vrátane príjazdových ciest. Organizátor Podujatia prehlasuje a potvrdzuje, že s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti získal všetky nevyhnutné informácie, pokiaľ ide o riziká a všetky ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť a na organizáciu Podujatia.

7.17. Organizátor Podujatia sa zaväzuje poistiť priebeh Podujatia, ako aj uzavrieť poistnú zmluvu, ktorá bude pokrývať poistenie zodpovednosti organizátora Podujatia pri výkone činnosti a pri organizácii Podujatia, ako aj zodpovednosti voči nárokom tretích osôb. Organizátor Podujatia je povinný predložiť poistný certifikát a doklad o riadnom splnení poistných podmienok na vyžiadanie Spoločnosti PM.

7.18. Organizátor Podujatia, ním poverené osoby vykonávajúce činnosť v prospech organizátora a dodávatelia sú povinní v Rezorte dodržiavať návštevný poriadok, prevádzkové poriadky, dodržiavať zákaz donášania a požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok a návykových látok a nevstupovať pod ich vplyvom do Rezortu a objektov, dodržiavať poriadok a čistotu v Rezorte (zvyšky jedál, obalov, a pod.), dodržiavať zákaz donášania strelných zbraní a zábavnej pyrotechniky do Rezortu. Organizátor Podujatia je povinný zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov aj zo strany účastníkov Podujatia. Organizátor Podujatia nesie plnú zodpovednosť za účastníkov Podujatia.

7.19. V odôvodnenom prípade je Spoločnosť PM oprávnená presunúť Podujatie do inej miestnosti alebo do iného priestoru tej istej cenovej kategórie.

7.20. V prípade, že sa zmení čas začiatku a konca Podujatia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM, je Spoločnosť PM oprávnená účtovať poplatky navyše, okrem prípadu, keď je Spoločnosť PM zodpovedná za zmenu časov. Ak Podujatie trvá dlhšie ako do 22:00 hod. Spoločnosť PM je oprávnená účtovať poplatok až do výšky 100,- EUR za osobu na hodinu vrátane DPH. Dohodnutý počet účastníkov sa použije ako základ pre výpočet poplatku podľa predchádzajúcej vety.

7.21. Organizátor Podujatia sa zaväzuje, že všetok odpad po ukončení Podujatia bude odstránený správnym spôsobom a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.22. Ak organizátor Podujatia prenechá odstránenie baliacich materiálov na Spoločnosť PM, Spoločnosť PM je oprávnená účtovať Druhej Zmluvnej strane z toho vyplývajúce poplatky.

 1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

8.1. Ak by zo strany organizátora Podujatia došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva v súvislosti s Podujatím a Spoločnosť PM by uhradila takto uplatnený záväzok na zaplatenie takýchto odmien alebo náhrady odmien alebo nárok na kompenzáciu za vzniknuté škody, organizátor Podujatia je povinný nahradiť Spoločnosti PM všetky náklady a škody s týmto spojené v lehote a v rozsahu uvedenej vo výzve Spoločnosti PM.

8.2. V prípade, ak vznikla povinnosť zaplatiť odmenu autorom alebo výkonným umelcom za použitie diela alebo umeleckého výkonu na základe priamej spolupráce autorov alebo umelcov na Podujatí, je organizátor Podujatia povinný uhradiť tieto odmeny priamo.

8.3. Ak Spoločnosť PM zabezpečí umelcov na Podujatie v mene organizátora Podujatia, zaväzuje sa organizátor Podujatia na zaplatenie odmien za použitie umeleckého výkonu v plnom rozsahu.

 1. DEKORAČNÉ MATERIÁLY, VÝSTAVNÉ PREDMETY

9.1. Spoločnosť PM nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie týchto predmetov, vnesených organizátorom Podujatia do priestorov Spoločnosti PM, okrem prípadu hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu vedúcemu k spôsobeniu škody zo strany Spoločnosti PM.

9.2. Predmety vnesené v súvislosti s priebehom Podujatia musia spĺňať požiadavky požiarnych predpisov. Spoločnosť PM je oprávnená v tejto súvislosti požadovať preukázanie ich oficiálnych certifikátov. Ak organizátor Podujatia nevyhovie tejto požiadavke, Spoločnosť PM je oprávnená odstrániť a uschovať tieto predmety na náklady organizátora Podujatia. Z dôvodu možného poškodenia, je dovolené inštalovať a pripevňovať predmety na steny alebo objekty len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti PM.

9.3. Všetky vnesené predmety musia byť po ukončení Podujatia organizátorom okamžite odstránené. Ak organizátor Podujatia nesplní túto povinnosť, Spoločnosť PM je oprávnená tieto predmety odstrániť a uskladniť na náklady organizátora Podujatia. Ak predmety zotrvajú v priestoroch Podujatia, považuje sa táto skutočnosť za uzavretie zmluvy o prenájme priestoru, pričom platia rovnaké platobné podmienky ako v prípade prenájmu priestoru na účely priebehu Podujatia. Nárok Spoločnosti PM na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 1. TECHNICKÉ VYBAVENIE, PRIPOJENIA

10.1. Ak Spoločnosť PM zabezpečuje technické a iné vybavenie poskytované treťou stranou na žiadosť Druhej Zmluvnej strany, považuje sa toto konanie za priame zastúpenie Druhej Zmluvnej strany a Spoločnosť PM jedná v mene a na účet Druhej Zmluvnej strany. Druhá Zmluvná strana zodpovedá za nakladanie s vybavením a jeho riadne vrátenie. Spoločnosť PM nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám a Druhá Zmluvná strana sa zaväzuje Spoločnosť PM odškodniť voči všetkým prípadným nárokom tretích osôb.

10.2. Používanie vlastných elektrických zariadení, ktoré využívajú elektrickú sieť Spoločnosti PM, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti PM. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach Spoločnosti PM, ktoré vznikli použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor Podujatia, okrem prípadu ak došlo k porušeniu povinností zo strany Spoločnosti PM. Organizátor Podujatia je povinný uhradiť finančnú náhradu za spotrebu elektrickej energie vo výške paušálnej náhrady ustanovenej Spoločnosťou PM.

10.3. Druhá Zmluvná strana môže používať vlastný telefón a zariadenia na prenos dát so súhlasom pripojenia do siete Spoločnosti PM, pričom Spoločnosť PM ju/ho môže vyzvať na úhradu spotrebovaných dát.

 1. SLUŽBY POŽIČOVNÍ

11.1. Spoločnosť PM je ako prenajímateľ povinná:

 1. odovzdať hnuteľnú vec na dočasné užívanie Druhej Zmluvnej strane v stave spôsobilom na bežné užívanie, s povinnou výbavou a príslušenstvom a s predpísanými dokladmi v zmysle platných právnych predpisov. Spôsob, miesto a čas odovzdania hnuteľnej veci bude dohodnutý v Zmluve. Odovzdanie a prevzatie hnuteľnej veci potvrdia Zmluvné strany podpisom v Zmluve, ktorou Druhá Zmluvná strana ako (pre účely tohto bodu VOP aj ako „Nájomca“) zároveň potvrdzuje, že hnuteľná vec je v riadnom technickom stave a má všetku povinnú a dohodnutú výbavu, ako aj potrebné doklady.
 2. zabezpečiť vykonanie likvidácie všetkých poistných udalostí.

11.2. Nájomca je povinný:

 1. užívať vec iba pre svoju potrebu; tj. nesmie prenechať vec tretej osobe, predať ju, darovať, založiť, alebo používať spôsobom v rozpore so Zmluvou a v rozpore s účelom, na ktorý je vec určená,
 2. zabezpečiť, aby na hnuteľnej veci nevznikla škoda, dodržiavať pokyny výrobcu a Spoločnosti PM,

11.3. Nájomca nemôže vykonávať žiadne zmeny na veci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti PM. Akékoľvek doplnky, príslušenstvo alebo reklamné označenia je Nájomca povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu odstrániť a uviesť hnuteľnú vec na svoje náklady do pôvodného stavu.

11.4. Nájomca je povinný oboznámiť sa so zásadami riadneho užívania a údržby veci a jej príslušenstva podľa predpisov výrobcu a tieto po celú dobu užívania dôsledne dodržiavať. Nájomca je povinný udržiavať vec v stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

11.5. Ak je vec vybavená bezpečnostným zariadením (alarm, mechanické zabezpečenie a iné), je Nájomca po každom opustení veci povinný toto zariadenie uviesť do činnosti tak, aby bola vec po opustení riadne uzamknutá a zabezpečená.

11.6. Na žiadosť Spoločnosti PM je Nájomca povinný poskytnúť vec kedykoľvek počas trvania Zmluvy za účelom kontroly, či sa hnuteľná vec používa riadnym spôsobom.

11.7. Nájomca je povinný dbať na to, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu veci. Ak Nájomca spôsobí akúkoľvek škodu tretej osobe na jej majetku alebo zdraví, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Spoločnosti PM a príslušnému oddeleniu polície. Spoločnosť PM ako prenajímateľ zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti poisťovni.

11.8. Ak Nájomca neoznámi bezodkladne vznik akejkoľvek škody Spoločnosti PM a príslušnému oddeleniu polície v súvislosti s prenájmom veci, nesie Nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú na veci, inom majetku alebo zdraví. Náklady opráv alebo odstránenie škôd, ktoré zavinil Nájomca a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí Nájomca. Ak poisťovňa uhradí časť škody, Nájomca je povinný uhradiť Spoločnosti PM neuhradenú časť.

11.9. Nájomca nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením (totálna škoda), odcudzením alebo poškodením veci v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade hrubého zavinenia Nájomcu , kedy poistné plnenie bude znížené a bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne (pripadne vôbec nie), uhradí Nájomca rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou, resp. celú škodu, ak poisťovňa nesplní poistné krytie vôbec.

11.10. V prípade úmyselného poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, Nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške.

11.11. Pri vrátení znečistenej veci, Nájomca berie na vedomie, že zodpovedá aj za prípadné poškodenia dodatočne zistené až po umytí hnuteľnej veci.

11.12. V prípade spôsobenia priestupku Nájomcom sa zaväzuje znášať všetky náklady s tým spojené.

11.13. Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou Zmluvných strán. Jednotlivé platby sú splatné vždy podľa dátumu splatnosti dohodnutej v Zmluve.

11.14. Dňom uplynutia dohodnutej doby nájmu alebo skončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť vec vrátane príslušenstva, výbavy a dokladov, Spoločnosti PM na dohodnutom mieste v stave, v zmysle týchto VOP.

11.15. Ak Nájomca nevráti vec po ukončení doby nájmu riadne a včas, alebo si nevyžiada písomný súhlas Spoločnosti PM s predĺžením doby nájmu, užíva hnuteľnú vec bez právneho dôvodu. V takomto prípade je Spoločnosť PM oprávnená oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie veci Nájomcom, pričom Nájomca bude znášať všetky náklady, resp. škody, ktoré týmto konaním spôsobil. Až do doby riadneho vrátenia veci je Nájomca povinný zaplatiť Spoločnosti PM zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej celkovej výške dohodnutého nájomného.

 1. ZÁNIK ZMLUVY

12.1. Zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. dohodou u ukončení Zmluvy medzi Zmluvnými stranami,
 2. odstúpením zo strany Spotrebiteľa alebo Podnikateľa,
 3. odstúpením zo strany Spoločnosti PM,
 4. splnením Zmluvy,
 5. úmrtím Druhej Zmluvnej strany

12.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v podobe oznámenia o odstúpení od Zmluvy a úhrady storno poplatku za nasledujúcich podmienok:

 1. v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo časti Zmluvy podľa bodu 12.5 kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy, pričom je povinný uhradiť storno-poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny Služieb,
 2. v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo časti Zmluvy podľa bodu 12.4 má Spotrebiteľ právo odstúpiť v čase kratšom ako 2 (dva) dni pred začatím plnenia Služieb, pričom je povinný uhradiť storno-poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny Služieb. Bod 12.2 sa neuplatní v prípade odstúpenia od Zmluvy na diaľku v zmysle Čl. 16 týchto VOP.

12.3. Ak nie je dohodnuté Zmluvou inak, je Podnikateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v podobe oznámenia o odstúpení od Zmluvy a úhrady storno poplatku za nasledujúcich podmienok:

 1. v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo časti Zmluvy podľa bodu 12.5 kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy, pričom je povinný uhradiť storno-poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny Služieb,
 2. v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo časti Zmluvy podľa bodu 12.4
 1. a) pri stornovaní rezervácie ubytovania do 61 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom CHECK-IN …………30 % zálohy
 2. b) pri stornovaní rezervácie ubytovania v lehote 60 – 31 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom CHECK-IN …………50% zálohy
 3. c) pri stornovaní rezervácie ubytovania v lehote 30 – 10 dní (vrátane) pred dohodnutým dňom CHECK-IN …………70% zálohy
 4. d) v lehote menej ako 9 dní pred dohodnutým dňom CHECK-IN ……………. 100% zálohy

12.4. Refundable Službou sa rozumie Služba, ktorá umožňuje Druhej Zmluvnej strane -Spotrebiteľovi, alebo Podnikateľovi odstúpiť od Zmluvy a vrátenie uhradenej ceny Služby alebo jej časti.

12.5. Non-Refundable Službou sa rozumie Služba, ktorá neumožňuje Spotrebiteľovi alebo Podnikateľovi vrátenie uhradenej ceny Služby alebo jej časti.

12.6. Storno-poplatkom sa rozumie nárok Spoločnosti PM na úhradu ceny Služby alebo jej neuhradenej časti v prípade odstúpenia od Zmluvy vo vzťahu k Službám, podľa bodu 12.2.. Storno poplatky (zmluvné pokuty) sú splatné po ich uplatnení zo strany Spoločnosti PM a oznámení Klientovi.

12.7. Spoločnosť PM je oprávnená odstúpiť od Zmluvy vo všetkých prípadoch, kedy tieto VOP alebo Zmluva priznáva právo na odstúpenie Druhej Zmluvnej strane bez povinnosti uhradiť ceny Služieb alebo jej časť alebo ustanovuje povinnosť uhradiť storno-poplatok.

12.8. Spoločnosť PM je oprávnená odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou:

 1. a) v súlade s ustanoveniami dohodnutými v Zmluve,
 2. b) v súlade s bodom 6.2 b) týchto VOP,
 3. c) v prípade, ak má Druhá Zmluvná strana voči Spoločnosti PM neuhradené splatné záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy alebo VOP, pričom v tomto prípade je Spoločnosť PM zároveň oprávnená uplatniť si voči Druhej Zmluvnej strane aj nárok na náhradu škody,
 4. d) sa vyskytli objektívne prekážky v spôsobilosti Spoločnosti PM poskytnúť Služby, napr. vyššia moc, ktoré spôsobujú nemožnosť plnenia Zmluvy,
 5. e) sa vyskytli okolnosti, pre ktoré Spoločnosť PM nie je schopná Služby riadne poskytnúť (napr.: nemožnosť garantovania dostatočne kvalitného poskytnutia Služieb z dôvodu rekonštrukcie alebo nevyhnutnej opravy priestorov Rezortu),
 6. f) Služby boli vedome rezervované uvedením zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií o faktoch, ktoré sa týkajú Druhej Zmluvnej strany alebo dôvodu pobytu;
 7. g) Spoločnosť PM má opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie Služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť, vážnosť Spoločnosti PM voči verejnosti, okrem prípadu, ak je takáto nepriaznivá situácia v príčinnej súvislosti s konaním Spoločnosti PM;
 8. h) dôvod pobytu Druhej Zmluvnej strany alebo osoby oprávnenej zo Zmluvy je ilegálny;
 9. i) došlo k porušeniu Zmluvy a/alebo VOP zo strany Druhej Zmluvnej strany;
 10. j) na majetok Podnikateľa alebo jeho časť je vedené alebo bolo začaté exekučné konanie a/alebo konanie o výkon rozhodnutia a/alebo reštrukturalizačné konanie a/alebo vyhlásený konkurz a/alebo existuje dôvod takýchto konaní.

12.9. Ak Spoločnosť PM odstúpi od Zmluvy:

 1. a) z dôvodov uvedených v bode 12.7 alebo 12.8 (s výnimkou bodu 12.8 písm. e), Druhá Zmluvná strana sa pristúpením k týmto VOP alebo k Zmluve vzdáva nároku na náhradu škody,
 2. b) z dôvodov uvedených v bode 12.8 písm. e), Spoločnosť PM:

(i) zabezpečí Druhej Zmluvnej strane náhradné poskytnutie Služieb v lokalite do 25 km od sídla Spoločnosti PM v rovnakom predpokladanom termíne CHECK-IN, alebo

(ii) poskytne Druhej Zmluvnej strane zľavu z ceny za Služby, ak Druhá Zmluvná strana vyjadrí súhlas s poskytnutím Služieb v náhradnom termíne alebo

(iii) vráti zaplatenú cenu za Služby.

 1. OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

13.1. Druhá Zmluvná strana môže v priestoroch Rezortu poskytovať jedlo a nápoje tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti PM. V takom prípade je Druhá Zmluvná strana povinná uhradiť Spoločnosti PM náklady za podávanie takých jedál a nápojov (“corkage”).

13.2. Druhá Zmluvná strana zodpovedá za ňou poskytované jedlo a nápoje, ich nezávadnosť na konzumáciu a zaväzuje sa odškodniť Spoločnosť PM voči všetkým prípadným nárokom tretích osôb vyplývajúcich z porušenia tejto povinnosti.

13.3. Spoločnosť PM neznáša zodpovednosť za kvalitu jedál vynesených z priestorov Rezortu, kde sa podávajú alebo vynesených z Rezortu za účelom súkromnej konzumácie. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ penzión nedovoľuje nosiť a konzumovať v penzióne prinesené jedlá a ani vynášať z penziónu jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v penzióne. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických a nealkoholických) do penziónu. V prípade porušenia tohto zákazu si penzión vyhradzuje právo účtovať za prinesené nápoje paušálny poplatok 100,00€.

 1. VADY SLUŽIEB, ZÁRUČNÁ DOBA A PREVENČNÁ POVINNOSŤ KLIENTA

14.1. V prípade vady Služieb je Druhá Zmluvná strana povinná oznámiť vadu bez zbytočného odkladu Spoločnosti PM, najneskôr však do 2 dní od poskytnutia Služieb. Neuplatnenie vady Služieb v tejto dobe alebo ich využitie napriek tomu, že ich Druhá Zmluvná strana označuje za vadné, spôsobuje zánik práva na zodpovednosti za vady zo strany Spoločnosti PM.

14.2. Ak Druhá Zmluvná strana využije Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Druhej Zmluvnej strany.

14.3. Spôsob vybavenia reklamácie je upravený Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou Zmluvy.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ SPOLOČNOSŤOU PM

15.1. Spoločnosť PM zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou.

15.2. Druhá Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivým konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Rezorte a užívajú Služby Spoločnosti PM.

15.3. Spoločnosť PM zodpovedá za škodu na veciach vnesených do alebo odložených v ubytovacom zariadení podľa Zmluvy, VOP a ustanovení § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Spoločnosti PM bez zbytočného odkladu, inak najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

15.4. Mimo priestorov ubytovacieho zariadenia Rezortu, Spoločnosť PM nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach Druhej Zmluvnej strany alebo tretích osôb, ktoré sa s jej vedomím zdržiavajú v Rezorte a využívajú Služby Spoločnosti PM, ibaže by Zmluva určovala inak, alebo by Zmluvné strany uzavreli osobitú zmluvu o úschove. Poskytnutím miesta na odloženie vecí na parkovacom mieste Spoločnosti PM nevzniká zmluva o úschove.

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVY UZATVORENÉ SPOTREBITEĽMI NA DIAĽKU

16.1. Ak došlo k uzavretiu Zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, teda v podobe elektronického objednávkového formulára, telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou alebo iných diaľkových prostriedkov komunikácie, stráca Spotrebiteľ okamihom udelenia jeho výslovného súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy právo na odstúpenie od Zmluvy vo vzťahu k tým Službám, ktoré už boli spotrebované.

16.2. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Spoločnosť PM týmto:

 1. a) poúča Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy,

a

 1. b) Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).

16.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

 1. ak Spotrebiteľ uzavrie Zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie Služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy začínajúcej sa uzavretím Zmluvy,
 2. ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby.

16.4. Ak neboli podmienky v zmysle bodu 16.1, 16.2 a 16.3 týchto VOP zo strany Spoločnosti PM dodržané, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy tak ako mu ho udeľuje príslušný zákon, teda 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy má právo uplatniť odstúpenie od Zmluvy v podobe formuláru na odstúpenie od Zmluvy alebo na e-mailovej adrese uvedenej pri realizácii Objednávky a povinnosťou Spoločnosťou PM bude vrátiť Spotrebiteľovi cenu uhradenú za Služby, od ktorých odstupuje.

16.5. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od časti Zmluvy predstavujúcej poskytnutie ubytovania v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) a relaxačných aktivít rezervovaných na konkrétny termín v zmysle ustanovenia §7 ods.6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o predaji na diaľku“).

16.6. Ak je predmetom Zmluvy tovar, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. To neplatí, ak ide o povahu tovaru zodpovedajúcej jednej z výnimiek z práva na odstúpenie od Zmluvy, ustanovenej v zmysle Zákona o predaji na diaľku. Môže ísť napríklad o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Na platnosť zmien a doplnení Zmluvy a VOP sa vyžaduje písomná forma. Na zmenu a doplnenie VOP sa použije bod 3.4 týchto VOP.

17.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

 1. a) osobne, poštou – na adresu sídla zapísaného v príslušnom obchodnom registri alebo inom registri, alebo na adresu trvalého pobytu,
 2. b) elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Spoločnosťou PM a Druhou Zmluvnou stranou.

17.3. Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností sú si Zmluvné strany povinné bezodkladne navzájom oznámiť.

17.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov na základe Zmluvy a/alebo VOP alebo súvisiacich s touto Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP, ktoré sa nevyriešia vzájomnou dohodou, budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

17.5. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť PM so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť PM vybavila jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť PM porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť PM na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

17.6. Návrh je možné podať aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete na tejto internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

17.7. Podnety, sťažnosti a reklamácie prijíma Spoločnosť PM na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese office@meridianabojnice.sk

17.8. Právne vzťahy Zmluvou a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:

 1. a) vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom;
 2. b) vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

17.9. Spoločnosť PM zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Druhej Zmluvnej strany), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“), pričom Druhej Zmluvnej strane poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Politika ochrany súkromia a osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovom sídle penziónu: https://www.meridianabojnice.sk.

17.10. VOP sú vypracované a publikované v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. V prípade rozdielov v týchto jazykových verziách má prednosť slovenská jazyková verzia.

17.11. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia Zmluvy, alebo individuálne ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení príslušných Zmlúv a VOP.

 

Zverejnené na webovom sídle Spoločnosti PM dňa 01.09.2020 spolu s poučením.

Bojnice, platné a účinné od 01.09.2020

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VYPLŇTE A ZAŠLITE TENTO FORMULÁR LEN V PRÍPADE, ŽE SI ŽELÁTE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY)

 

Komu:

Penzión Meridiana s.r.o.

Zámok a Okolie 1774/ 3B

972 01 Bojnice

 

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že

odstupujem / odstupujeme* od

zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí

týchto služieb a prác*:

Dátum objednania / Dátum prijatia*:

Meno a priezvisko, adresa spotrebiteľa /

spotrebiteľov*:

 

 

Dátum:                                                                        Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite