1. DEFINÍCIE POJMOV
 • Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
 • Zákon o predaji na diaľku: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších právnych predpisov.
 • Penzión: obchodná spoločnosť Penzión Meridiana s.r.o., so sídlom: Zámok a okolie 1774/ 3B, 972 01 Bojnice, IČO: 52 030 717, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 37277/R, ktorá prevádzkuje Penzión Meridiana na adrese: Prievidzská cesta 55, 972 01 Bojnice.

 

Kontaktné údaje penziónu:

Tel. č.: +421910609900

E-mail: recepcia@meridianabojnice.sk

IBAN: SK05 0200 0000 0040 2945 7651

 • Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, resp. osoba iná ako Spotrebiteľ.
 • Zákazník: Spotrebiteľ a Podnikateľ.
 • Zmluva: (1) Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa ust. § 754 Občianskeho zákonníka medzi Penziónom, ako ubytovateľom, na strane jednej a Zákazníkom, ako ubytovaným, na strane druhej; (2) alebo iná zmluva, ktorej účel je totožný alebo obdobný. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP).
 • Izba: hotelové organizačné jednotky určené na dočasné poskytovanie ubytovacích služieb. Izby sú rozdelené do viacerých kategórií v závislosti od ceny ubytovania.
 • Ubytovanie: prenájom Izby Zákazníkom v Penzióne na základe Zmluvy.
 • Cena Ubytovania: cena uvedená v mene euro (€) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), v ktorej nie je zarátaná miestna daň za ubytovanie. Sadzba dane za ubytovanie, resp. jej suma, je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta Bojnice. Pozostáva zo (1) zálohy ceny Ubytovania; a (2) doplatku ceny Ubytovania. Záloha ceny Ubytovania sa započítava na cenu Ubytovania.

Vyjadrené matematicky:

záloha ceny Ubytovania + doplatok ceny Ubytovania = Cena ubytovania.

 

 1. REZERVÁCIA UBYTOVANIA A UZATVORENIE ZMLUVY
 • Zákazník si môže rezervovať ubytovanie:
 • online na internetovej stránke Penziónu dostupnej TU https://meridianabojnice.sk/rezervacia-izby/;
 • telefonicky; zákazník bude odkázaný na online rezerváciu
 • emailom;
 • Online rezervácia:

K platnej Online rezervácií dôjde len v prípade riadneho vyplnenia všetkých požadovaných informácii v rezervačnom formulári a jeho následného odoslania. Zákazník má právo rezerváciu zrušiť do prijatia e-mailu, ktorým sa rezervácia zo strany Penziónu potvrdí.

K uzatvoreniu zmluvy dochádza prijatím e-mailu, ktorým sa rezervácia zo strany Penziónu potvrdzuje. Pre vylúčenie pochybností: v čase od odoslania rezervácie do jej potvrdenia Penziónom Zmluva nie je uzatvorená; počas tohto času Penzión preveruje voľné kapacity izieb.

E-mail, ktorým sa rezervácia zo strany Penziónu potvrdzuje obsahuje informácie:

 • identifikačné údaje Zákazníka uvedené v rezervácii;
 • kontaktné údaje Zákazníka uvedené v rezervácii;
 • kategóriu Izby;
 • o konečnej cene Ubytovania (bez miestnych poplatkov za ubytovanie);
 • o splatnosti ceny Ubytovania;
 • o dĺžke Ubytovania;
 • o výške zálohe ceny ubytovania;
 • o splatnosti výške ceny ubytovania;
 • platobné údaje.

 

 1. CENA UBYTOVANIA
 • Cena za ubytovanie sú uvedené v sekcii „CENNÍK“ na internetovej stránke Penziónu https://meridianabojnice.sk/cennik/. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Uvedené ceny sú nezáväzné a majú informačný charakter.
 • Záväzná cena za ubytovanie bude oznámená v e-maile, ktorým sa potvrdzuje rezervácia.
 • Ak cena Ubytovania uvedená v e-maile, ktorým sa potvrdzuje rezervácia (online rezervácia), nekorešponduje s cenou uvedenou v cenníku na internetovej stránke Penziónu, Zákazník má právo od Zmluvy odstúpiť v lehote 5 kalendárnych dní od dňa doručenia e-mailu.
 • Zákazník je povinný uhradiť zálohu ceny za Ubytovanie v lehote splatnosti; ak tak nespraví, Penzión je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 • Splatnosť ceny ubytovania bude oznámená Zákazníkovi v e-maile, ktorým sa potvrdzuje rezervácia (online rezervácia).

 

 1. CHCEK – IN & CHECK – OUT
 • Zákazník sa môže ubytovať v Izbe v deň príchodu (podľa rezervácie) od 15:00 hod.
 • Zákazník je povinný Izby uvoľniť a opustiť, resp. vypratať, v deň odchodu (podľa rezervácie) do 10:00 hod. V prípade nedodržania tejto povinnosti má Penzión nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku na internetovej stránke Penziónu.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY & ZRUŠENIE REZERVÁCIE
 • Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 3.3. VOP.
 • Podľa ust. § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o predaji na diaľku nie je Zákazník, v prípade online rezervácie, oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

 

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

 • Nad rámec Zákona o predaji diaľku umožňuje Penzión Zákazníkovi odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „zrušenie rezervácie“), a to zaplatením odstupného.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením odstupného môže Zákazník odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak už plnil a Penzión plnenie prijal (napr. úhrada zálohy Ubytovania).
 • Výška odstupného pri zrušení rezervácie je nasledovná:
 • 61 dní (vrátane) pred nástupom na Ubytovanie – suma ujmy, ktorá vznikne Penziónu predstavuje 30 % z výšky zálohy ceny ubytovania;
 • 60 – 31 dní (vrátane) pred nástupom na Ubytovanie – suma ujmy, ktorá vznikne Penziónu predstavuje 30 % z výšky zálohy ceny ubytovania;
 • 30 – 8 dní (vrátane) pred nástupom na Ubytovanie – suma ujmy, ktorá vznikne Penziónu predstavuje 70 % z výšky zálohy ceny ubytovania;
 • 7 – 0 dní ( deň nástupu na ubytovanie) pred nástupom na Ubytovanie – suma ujmy, ktorá vznikne Penziónu predstavuje 100 % z výšky zálohy ceny ubytovania;
 • Ak bola záloha ceny Ubytovania Zákazníkom uhradená, Zákazník potvrdzuje právo Penziónu si započítať odstupné podľa bodu 5.2.3. so zálohou ceny Ubytovania. Vo zvyšku je Penzión povinný zálohu vrátiť v lehote 5 pracovných dní.
 • Ak záloha ceny Ubytovania Zákazníkom nebola uhradená, Zmluva sa ukončuje dňom pripísania sumy ujmy, ktorá vznikla Penziónu, vypočítanej podľa 5.2.3 VOP, na účet.
 • Penzión po doručení listu, ktorým Zákazník zrušuje rezerváciu, informuje Zákazníka o výške odstupného a o platobných údajoch.

Vzor zrušenia rezervácie sa nachádza na konci VOP.

 • Bod 5.1. a 5.2. VOP sa vzťahuje na Zákazníka, ktorým je Spotrebiteľ aj Podnikateľ.
 • Penzión je oprávnený od Zmluvy odstúpiť:
  • Ak sa Zákazník dostane do omeškania s akoukoľvek platbou (finančným plnením voči Penziónu), najmä (nie však výlučne) s úhradou zálohy ceny Ubytovania, doplatkom ceny Ubytovania alebo Cenou Ubytovania
  • Nemožnosťou plnenia z dôvodu vis maior (vyššia moc)
  • Z dôvodu nevyhnutných opráv, rekonštrukcie alebo z dôvodu nemožnosti poskytnutia dostatočne kvalitného Ubytovania;
  • Pri porušení (1) ubytovacieho poriadku;
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.4.2. a 5.4.3. VOP Penzión:
  • Zabezpečí Zákazníkovi náhradné Ubytovanie v rádiuse 25 km od adresy Penziónu v porovnateľnej kvalite a v rovnakom termíne; alebo
  • Poskytne Zákazníkovi Ubytovanie v náhradnom termíne (podľa dohody so Zákazníkom, s ktorým musí Zákazník súhlasiť) so zľavou Ceny ubytovania; alebo
  • Vráti Zákazníkovi Cenu ubytovania.

Preferenčná postupnosť voľby medzi nárokmi podľa bodov 5.5.1 až 5.5.3 je vyjadrená v ich poradí, t. j. primárne sa postupuje podľa bodu 5.5.1 VOP a ak ten nie je možný, postupuje sa podľa 5.5.2 VOP atď. Ak Zákazník nesúhlasí s nárokom podľa bodu 5.5.1 alebo 5.5.2 VOP postupuje sa podľa bodu 5.5.3 VOP.

 1. DORUČOVANIE
 • Akékoľvek písomnosti, ktoré predpokladajú tieto VOP sa doručujú Zákazníkovi primárne na e-mailovú adresu uvedenú v rezervačnom formulári alebo v potvrdení o rezervácii.
 • Zákazník doručuje písomnosti Penziónu na (1) e-mailovú adresu uvedenú  na stránke Penziónu, alebo (2) na adresu Penziónu, alebo (3) adresu sídla spoločnosti Penziónu.

 

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA
 • Uzatvorením Zmluvy, resp. odoslaním rezervačného formulára Zákazník vyjadruje súhlas s (1) návštevným poriadkom (2) ubytovacím poriadkom (3) reklamačným poriadkom (4) zásadami ochrany osobných údajov, a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely ubytovania, propagácie Penziónu a kamerového systému (viď. zásady ochrany osobných údajov).
 • V prípade, že Zákazník zistí poškodenie Izby alebo jej vady, je povinný to bezodkladne oznámiť Penziónu (reklamácia).
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Penzión vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Penzión na žiadosť podľa bodu 7.3. VOP odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s),

pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa ukončenia ubytovania. Nároky vyplývajúce zo Zmluvy a VOP (tzv. akcesorické, ako zmluvná pokuta, náhrada škody) ostávajú zachované aj po jej ukončení.
 • Tieto VOP sa nevzťahujú na individuálne dojednané zmluvy.
 • V prípade, ak si Zákazník a Penzión dohodnú špecifické práva a povinnosti ohľadom Ubytovania, tieto majú prednosť pred VOP.
 • Objednávateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že podmienky tejto Zmluvy boli individuálne dojednané pre jeho potreby, mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť a pripomienkovať ich. Záverom skutočností podľa prvej vety je táto Zmluva v znení akom je signovaná oboma Zmluvnými stranami.
 • Práva a povinnosti neupravené VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že si môžu započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky.
 • VOP nadobúdajú účinnosť dňa XX.2024.

V Bojniciach, dňa 20.05.2024.

VZOR ZRUŠENIA REZERVÁCIA

Titul, Meno, Priezvisko Zákazníka

Ulica č.

PSČ Obec / Mesto

E-mail

Penzión Meridiana s.r.o.,

Zámok a okolie 1774/ 3B

972 01 Bojnice

E-mail: recepcia@meridianabojnice.sk

Adresa na doručovanie:

Prievidzská cesta 55

972 01 Bojnice.

V _______________, dňa _______________

 

ZRUŠENIE REZRVÁCIE

Týmto odstupujem od zmluvy od ubytovanie, resp. zrušujem rezerváciu podľa bodu 5.2.1 a nasl VOP.

Číslo rezervácie:

Termín ubytovania:

Meno Priezvisko Zákazníka